فراخوان استخدام در شرکت بزرگ نیکسازان مشهد

    بدینوسیله از سرویسکاران با مجوز رسمی و پروانه فعالیت دعوت به همکاری می شود.

تلفن: ۳۷۶۳۳۲۸۳

       ۰۹۱۵۰۴۶۵۴۹۲