راه اندازی سامانه تخفیفات شرکت بهمن در دست اقدام …